Βασικές προτεραιότητες της Νέας Δημοκρατίας

30

Βασικές προτεραιότητες της Νέας Δημοκρατίας για τη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι κεντρικός στόχος να γίνουν τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα πραγματικά αυτόνομα, αυτοδιοικούμενα, αξιολογούμενα, ανταγωνιστικά, σύγχρονα, εξωστρεφή, σε κοινό βηματισμό με την αγορά εργασίας. Οι προσπάθειες επίτευξης των ως άνω στόχων κινούνται σε 7 βασικούς άξονες:

1. Με σύγχρονους και αποτελεσματικούς θεσμούς διοίκησης
2. Με προγράμματα σπουδών χωρίς τον ασφυκτικό έλεγχο του Υπουργείου Παιδείας
3. Με αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα.
4. Με την κατάργηση του ασύλου και την εξασφάλιση ομαλού και υγιούς ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Καθιερώνουμε την αυτεπάγγελτη επέμβαση των δημοσίων αρχών για όλες τις αξιόποινες πράξεις που λαμβάνουν χώρα στα Ιδρύματα.
5. Με την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ιδρυμάτων.
6. Με την προσέλκυση νέων πόρων για τα Ιδρύματα επιπλέον της κρατικής χρηματοδότησης.
7. Επιδιώκοντας τη μεγαλύτερη διασύνδεση με την αγορά εργασίας.